(1) Minkov,Ari (1958) - Mann,Ted (1504) [D02]
New Year's Eve Quad Mountainside, NJ (1), 31.12.2009
[Moldovan & Deep Rybka 3]

D02 Queen Pawn's Game London System

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4
This shouldn't cause Black any problems. [>=3.c4 & a Q's Gambit.]

3...Bf5 4.e3 e6 5.Bd3 Bg4
[>=5...Bd6! /\6.Bxf5 exf5 ]

6.h3 Bh5 7.Nbd2 Bd6 8.Bxd6 Qxd6 9.c3 Nc6
Diagram10.Qb3N
[10.Qc2 was played in Pereira - Manarino : Guanabara 1998.]

10...0-0-0
[>=10...0-0= /\11.Qxb7 Rab8 12.Qa6 Rxb2<=> ]

11.Bb5
[>=11.0-0+/= ]

11...Na5?!
[>=11...Kb8= /\12.Qa4 Ne7 ]

12.Qa4 Qb6 13.b4 a6 14.Bd3 Nc6 15.0-0
Diagram15...Rhe8??
[15...Bg6 16.Be2 Kb8 17.b5 axb5 18.Bxb5 Na7 19.Be2 Rhe8+/= was best. Now White wins.]

16.b5 axb5 17.Bxb5 Rd6?
[17...Nd7 was a much better try.]

18.Ne5 Red8? 19.Bxc6 bxc6 20.Rab1 Be2? 21.Rxb6
[>=21.Qa8+ Qb8 22.Rxb8# ]

21...cxb6 22.Qa8+ Kc7 23.Qa7+ Kc8 24.Re1 Bb5 25.a4 Bc4 26.Ndxc4 dxc4 27.Qa6+ Kc7 28.Nxf7 1-0