Mark Kernighan (2212) - Devin Camenares [D47]

2006 KCC Summer Tourney/Kenilworth, NJ USA (8) 2006


1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4. e3

4. Nf3!?

4... Nf6 5. Nf3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 Bd6 9. Bd2 O-O 10. Qc2 Bb7 11. Ng5!? h6 12. Nce4!?

12. Nge4 Nxe4 (12... Bc7 13. Nxf6+ Nxf6 14. f4!) 13. Nxe4 Be7 14. O-O

12... Be7 13. Nxf6+ Nxf6 14. Nh7!? Nxh7 15. Bxh7+ Kh8 16. Be4 a5 17. Rc1

17. O-O

17... Rc8 18. a3 b4 19. axb4 axb4 20. O-O Qb6= 21. Qb3 c5?!

Premature.

22. Bxb7?!

22. dxc5! Bxc5 23. Rxc5! Bxe4 (23... Rxc5 24. Qxb4 Qxb4 25. Bxb4) 24. Rxc8 Rxc8 25. Qxb4 Qxb4 26. Bxb4 Rc2 27. Bc3 Kh7 28. f3

22... Qxb7 23. dxc5 Rxc5 24. Rxc5 Bxc5 25. Rc1 Rc8?!

25... Rd8!

26. h3 Bd6 27. Rxc8+ Qxc8 28. f4?! Qc5 29. Kf1 g6 30. Qd3 Kg7 31. Ke2 f5 32. b3 e5

32... Qc6!? 33. Kf2

33. fxe5 Qxe5

33... Bxe5

34. Bc1?!

34. Qd4

34... f4

34... Kf6

35. e4 Kf7 36. Qc4+ Qe6 37. Qc2 Be5 38. Bd2 Qa6+?

38... Bd6=

39. Qd3! Qa2 40. Qc4+

40. Kf3!?

40... Kf6 41. Qxb4 g5 42. Qf8+ Ke6 43. Qxh6+ Bf6 44. Qg6 Qa6+ 45. Kd1 Qa1+ 46. Kc2?


46. Bc1!

46... Qa2+!

The clearest route to perpetual check, saving the game.

46... Qb2+ 47. Kd3 Qxb3+ 48. Ke2 Qc4+ probably draws also but is more complicated.

47. Kd1

47. Kd3 Qa6+!=

47... Qxb3+ 48. Ke1 Qg3+ 49. Kf1 Qd3+ 50. Ke1 Qg3+ 1/2-1/2